Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden Dak- en WandGigant

Uitgegeven door HCA Fryslân Beplating V.O.F., Dalweg 3, 9231 HW Surhuisterveen


Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt bedoeld met:
Verkoper : HCA Fryslân Beplating V.O.F., handelende onder de naam Dak- en Wandgigant;
Koper : Iedere (rechts)persoon die met verkoper een overeenkomst sluit tot levering van producten en/of diensten;
Producten : Alle producten en/of diensten die met toepassing van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden aan koper worden geleverd;
Aanbieding : Door de verkoper aangeboden levering van producten en/of diensten;
Order : Opdracht van koper tot levering van producten en/of diensten door verkoper;
Overeenkomst : Mondeling en/of schriftelijk akkoord tussen verkoper en koper na aanvaarding van de aanbieding;
Partijen : Verkoper en koper gezamenlijk.

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van verkoper en alle overeenkomsten tussen verkoper en koper. 
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Mocht blijken dat één of meer bepalingen in deze voorwaarden in strijd zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht.
2.4 Voorwaarden van koper worden door verkoper niet aanvaard en uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Elke aanbieding van verkoper is vrijblijvend. Verkoper kan zijn aanbiedingen steeds herroepen, zelfs indien in het aanbod een vaste termijn voor aanvaarding daarvan is vermeld, tenzij verkoper nadrukkelijk vermeld dat het aanbod onherroepelijk is. Is er in het geval van een schriftelijk aanbod geen vaste termijn voor aanvaarding vermeld kan verkoper het aanbod als vervallen beschouwen als koper na verloop van 14 dagen na de datum van de aanbieding niet heeft gereageerd. Verkoper hoeft hiervan geen nadere melding te doen.
3.2 Alle aanbiedingen zijn gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst door verkoper onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen partijen is overeengekomen.
3.3 Gegevens welke zijn vermeld in de door verkoper verstrekte afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen, adviezen of getoonde of verstrekte monsters en anderszins verstrekte aanvullende informatie zijn voor verkoper niet bindend.
3.4 Indien een opdracht zonder prijsaanvraag wordt gegeven, wordt deze onafhankelijk van een eventueel in het verleden gedane aanbieding door verkoper tegen een marktconforme prijs uitgevoerd.

Artikel 4: Overeenkomsten
4.1 Een overeenkomst komt tot stand op het moment van acceptatie door verkoper van de schriftelijke aanvaarding van het aanbod door koper. Verkoper kan aan die aanvaarding de voorwaarde verbinden dat hij binnen een nader aan te duiden termijn een ondertekende opdrachtbevestiging van koper retour ontvangt. In dat geval kan koper pas nakoming van de overeenkomst verlangen wanneer de ondertekende opdrachtbevestiging binnen de gestelde termijn door verkoper is ontvangen.
4.2 Indien koper de aanbieding van verkoper eenzijdig wijzigt, maakt de wijziging pas deel uit van de overeenkomst na schriftelijke aanvaarding door verkoper.
4.3 Na de oorspronkelijke overeenkomst gemaakte afspraken, aanvullingen, wijzigingen en/of toezeggingen, hetzij mondeling hetzij schriftelijk gedaan door personeel of andere tussenpersonen van verkoper zijn pas bindend indien zij schriftelijk door verkoper worden bevestigd. De schriftelijke bevestiging van verkoper is bepalend voor de inhoud en omvang van hetgeen overeengekomen is.
4.4 Indien bij verkoop van bepaalde producten en/of diensten bijzondere voorwaarden tussen partijen zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden voor zover deze betrekking hebben op die bepaalde producten en voor zover ze in tegenspraak met de onderhavige algemene voorwaarden zouden zijn. Voor het overige blijven deze algemene voorwaarden geldig.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Alle in de aanbieding vermelde prijzen zijn netto prijzen, dus exclusief btw en op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst van toepassing zijnde overige heffingen/lasten van overheidswege en/of derden.
5.2 Alle prijzen zijn af-magazijn of indien afwijkend nadrukkelijk vermeld door verkoper in de aan koper verstrekte aanbieding.
5.3 De door verkoper opgegeven prijzen zijn gebaseerd op de op het tijdstip van het sluiten van de overeenkomst geldende prijzen en specificaties en met in achtneming van artikel 3.2.
5.4 Verkoper behoudt zich het recht voor, ook al heeft deze een bindend aanbod gedaan, aan koper een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen, indien ná het sluiten van de overeenkomst een verhoging optreedt door nieuwe of aangepaste overheidsmaatregelen of maatregelen van andere daartoe gerechtigde organen, w.o. arbeidslonen, premies en koerswijzigingen alsmede prijsstijgingen van grondstoffen, onderdelen van de gekochte zaken en overige kosten die ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst moeten worden gemaakt. Koper wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van prijswijzigingen.
5.5 Het gestelde in artikel 5.4 geldt ook indien de aldaar bedoelde wijzigingen in de prijs bepalende factoren het gevolg zijn van reeds bij tot stand komen van de overeenkomst te voorziene omstandigheden. 
5.6 Als toepassing van artikel 5.4 leidt tot een prijsverhoging van 15% of meer van de totaalprijs en deze niet voortvloeit uit overheidsmaatregelen, heeft koper het recht de overeenkomst te ontbinden bij aangetekende brief, binnen 7 dagen nadat verkoper melding heeft gemaakt van de verhoging van de overeengekomen prijs.
5.7 Prijsverhogingen voortvloeiende uit aanvullingen en/of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de koper.
5.8 Voor meermaals bruikbare emballage, w.o. pallets, kratten e.d., wordt door verkoper tegelijk met de geleverde producten afzonderlijk een borgsom aan koper in rekening gebracht. 
5.9 Voor de borgsom voor de door koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het vorige lid, ontvangt de koper zo spoedig mogelijk na ontvangst een creditfactuur van verkoper. Koper is niet gerechtigd de emballage met andere facturen te verrekenen. 
5.10 De koper is pas na ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door koper aan verkoper verschuldigde. 
5.11 Indien de geretourneerde emballage ten gevolge van handelen door koper in slechte staat verkeerd wordt hiervoor, in afwijking van het in de vorige 3 leden bepaalde, geen creditfactuur verstrekt.

Artikel 6: Levering
6.1 Levering geschiedt af-magazijn of tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en dit nadrukkelijk door verkoper in de aan koper verstrekte aanbieding is vermeld.
6.2 De wijze van transport/verzending alsmede de wijze van verpakken wordt door koper bepaald, tenzij anders overeengekomen.
6.3 Levertijden worden in onderling overleg bepaald. Verkoper probeert binnen overeengekomen levertijd zo nauwkeurig mogelijk te leveren. De overeengekomen levertijd geldt echter te allen tijde als indicatie en kan nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij nadrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
6.4 De opgegeven levertijden zijn gebaseerd op de ten tijde van het sluiten van de overeenkomst geldende werkomstandigheden en op tijdige levering van de voor de uitvoering van de overeenkomst door verkoper bestelde materialen en/of onderdelen.
6.5 Indien voor de uitvoering van de overeenkomst bepaalde gegevens, tekeningen, etc. noodzakelijk zijn, dan wel bepaalde formaliteiten vereist zijn, vangt de levertijd eerst aan nadat alle gegevens en tekeningen in ons bezit zijn, dan wel naar onze mening de vereiste formaliteiten zijn vervuld. Indien door ons een eerste betaling bij bestelling wordt verlangd, vangt de levertijd aan op de dag waarop deze betaling is ontvangen. Tekeningen moeten door de koper zijn gecontroleerd en schriftelijk goedgekeurd. Voor (de gevolgen van) onjuistheden, het uitblijven van tekeningen, berekeningen en/of gewichten door derden verstrekt of te maken, is verkoper jegens koper niet aansprakelijk. 
6.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor vertragingen door verkoper en/of hulppersonen en/of leidinggevenden van verkoper in de nakoming van verbintenissen uit hoofde van de tussen verkoper en koper gesloten overeenkomsten, zulks behoudens opzet of grove schuld van verkoper en/of leidinggevenden van verkoper. 
6.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade die koper ten gevolge van te late levering direct of indirect lijdt.
6.8 Bij niet tijdige levering dient verkoper schriftelijk in gebreke te worden gesteld door koper onder vermelding van een redelijke termijn tot nakoming. Een redelijke termijn is in ieder geval de in de branche als redelijk geldende termijn.
6.9 Koper heeft geen recht op enige vorm van schadevergoeding bij eventuele overschrijding van de levertijd, tenzij nadrukkelijk overeengekomen dan wel de overschrijding directe en onmiddellijk gevolg is van grove schuld of opzet van de verkoper. 
6.10 Bij levering af-magazijn gaat het risico van tenietgaan of achteruitgaan van zaken over op koper vanaf het moment van terhandstelling. Bij eventuele levering franco werk op vrachtwagen ongelost gaat dat risico over op koper op het moment van aanvang van het lossen. De koper is verplicht de acceptatie op het vervoeradres voor ontvangst af te tekenen of te doen aftekenen. Bij achterwege blijven van acceptatie direct na aankomst wordt de acceptatie geacht te hebben plaatsgevonden door de enkele aflevering ter plaatse.
6.11 De koper is gehouden het door verkoper te leveren op het vastgestelde aflevertijdstip in ontvangst te nemen, bij gebreke waarvan alle daaruit voortvloeiende kosten (waaronder opslag, vracht- en stallingskosten) conform het bij verkoper of plaatselijk geldende tarief, aan koper in rekening zullen worden gebracht. 
6.12 Indien meer dan 3 dagen na de overeengekomen leverdatum zijn verstreken zonder dat de afname door koper heeft plaatsgevonden of koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering of ingeval van levering franco werk de zaken niet tijdig op de bestemde plaats worden afgenomen, is koper zonder voorafgaande ingebrekestelling in verzuim. 
6.13 In de in 6.11 en 6.12 vermelde situaties is verkoper gerechtigd de producten voor rekening en risico van koper op te slaan of aan een derde te verkopen. Bij verkoop aan een derde blijft koper de koopsom, vermeerdert met rente en kosten (bij wege van schadevergoeding) verschuldigd, echter vermindert met een netto-opbrengst van de verkoop aan de derde. 
6.14 Bij levering op afroep heeft verkoper het recht, indien door of namens de wederpartij binnen 3 maanden na bestelling nog niet of niet geheel is afgenomen, de koper schriftelijk te sommeren de termijn te noemen waar binnen de totale hoeveelheid zal zijn afgenomen. Koper is verplicht binnen 8 dagen aan deze sommatie te voldoen. 
6.15 De in 6.14 bedoelde door koper na sommatie te noemen termijn bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als verkoper dat wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nimmer korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan twee maanden, tenzij de koper alsnog schriftelijk instemt met een kortere termijn. 
6.16 Verkoper is jegens koper nimmer aansprakelijk voor de door koper geleden bedrijfsschade of andere schade, direct of indirect ten gevolge van opslag van de producten als hiervoor bedoeld. 
6.17 Partijen kunnen deelleveringen overeenkomen. Verkoper zal in dat geval steeds per deellevering de leveringstermijnen opgeven. 
6.18 Indien de zaken in gedeelten worden geleverd is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.19 Zaken dienen in geval van deelleveringen uiterlijk binnen 3 maanden na eerste levering geheel te zijn afgenomen. Indien geen datum van eerste levering is overeengekomen, moeten de zaken in het geheel binnen 4 maanden na datum waarop verkoper de opdracht heeft bevestigd worden afgenomen.
6.20 De opslag van zaken die in delen worden geleverd komt voor rekening en risico van de koper. Verkoper is gerechtigd voor de opslag een vergoeding van tenminste 10% van de verkoopprijs per maand of gedeelte van een maand in rekening te brengen, te vermeerderen met btw. 
6.21 De locatie waar de zaken worden afgeleverd danwel de werkzaamheden worden uitgevoerd, dienen te voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften.

Artikel 7: Technische afwijkingen
7.1 Om technische redenen kunnen producten qua maat, gewicht en kleur in geringe mate van elkaar verschillen en kunnen zij eveneens in geringe mate afwijken van getoonde modellen of voorbeelden. Verkoper hanteert bij leveringen de standaard fabriekstoleranties ten aanzien van voornoemde afwijkingen.
7.2 De in het vorige lid genoemde afwijkingen zijn geen grond voor weigering van de levering, ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van korting of schadevergoeding.

Artikel 8: Betaling
8.1 Betaling dient plaats te vinden binnen de door verkoper gestelde termijn of door de partijen schriftelijk overeengekomen betalingstermijn. Opschorting van de betalingsverplichting en/of verrekening met vorderingen die koper op verkoper heeft is niet toegestaan.
8.2 De gestelde betalingstermijn geldt als een fatale termijn. Bij het verstrijken van de vervaldatum is koper in verzuim. Koper is vanaf dat moment over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke handelsrente (overeenkomstig artikel 6:119a BW) +2%, waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend, ingaande de eerste dag na het verstrijken van de gestelde betalingstermijn(en).
8.3 Eventueel schriftelijk overeengekomen betalingskortingen vervallen indien de betalingen niet binnen de overeengekomen betalingstermijn zijn ontvangen.
8.4 Verkoper is te allen tijde gerechtigd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling te verlangen van het door de koper verschuldigde bedrag.
8.5 Koper is niet gerechtigd op grond van beweerde gebreken in de producten en om welke andere reden dan ook, de nakoming van zijn betalingsverplichting te weigeren of op te schorten. In het eerste geval is de koper gerechtigd een betaling van maximaal 15% van het verschuldigde bedrag voor het betrokken product op te schorten totdat het gebrek is hersteld.
8.6 Door koper gedane betalingen strekken eerst in mindering op de buitengerechtelijke kosten, vervolgens op de verschenen rente en tenslotte op de opeisbare facturen naar rato van ouderdom, ook als koper vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
8.7 Alle kosten van invordering van betalingen of nakoming van verplichtingen van koper welke door verkoper noodzakelijk geacht worden, daaronder begrepen de kosten van rechtsbijstand, zowel in als buiten rechte, komen geheel voor rekening van koper. Als bewijs van verschuldigdheid van deze kosten is voldoende de overlegging van de declaratie van de betreffende raadsman of gemachtigde.
8.8 In ieder geval is verkoper steeds gerechtigd de vergoeding ter zake buitengerechtelijke kosten vast te stellen op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom met rente, met een minimum van € 100,-.
8.9 In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van koper zullen de verplichtingen van koper onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 9: Opschorting en retentierecht
9.1 Verkoper is gerechtigd de nakoming van de overeenkomst (w.o. ook te verstaan toekomstige deelleveringen en later geplaatste en reeds bevestigde opdrachten) op te schorten, of de overeenkomst(en) buitengerechtelijk te ontbinden indien koper niet aan één of meer verplichtingen voldoet dan wel indien ter kennis gekomen omstandigheden verkoper goede grond geven te vrezen dat koper de verplichtingen niet zal nakomen, behoudens afwijkende dwingend rechtelijke bepalingen. 
9.2 Verkoper heeft te allen tijde het recht van koper zekerheid, zoals een bankgarantie, te verlangen voor de nakoming van al de verplichtingen uit de overeenkomst. Indien koper niet voldoet aan het verzoek tot het stellen van zekerheid, heeft verkoper het recht de overeenkomst te ontbinden of de verplichtingen van verkoper op te schorten onverminderd het recht op schadevergoeding. 
9.3 Verkoper kan het recht van retentie uitoefenen op alle producten van koper waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en welke verkoper in het kader van de overeenkomst feitelijk onder zich heeft, indien koper de verplichtingen samenhangend met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met koper gesloten overeenkomsten voortvloeiend uit zaken, die verkoper regelmatig met koper heeft gedaan, geheel of gedeeltelijk niet voldoet. 
9.4 Verkoper is gerechtigd de kosten die moeten worden gemaakt ter zake van de zorg met betrekking tot de producten die verkoper feitelijk onder zich heeft, te verhalen op koper. 
9.5 Verkoper behoudt zich het recht voor de vordering op de producten als genoemd in sub 9.3 met voorrang boven allen tegen wie het retentierecht kan worden ingeroepen, te verhalen.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis vertragen of verhinderen en die in redelijkheid niet aan verkoper kunnen worden toegerekend. Het betreft in elk geval, doch niet uitsluitend, ) de aanvoer van grondstoffen naar de leverancier van verkoper, ) de vervaardiging van het verkochte, ) dan wel de levering daarvan, ) verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, ) extreem ziekteverzuim van het personeel, ) acties/maatregelen bij de douane, waaronder (tijdelijke) afsluiting van bepaalde geografische gebieden, ) brand en ander ernstige storingen in bedrijf verkoper of bij leverancier.
10.2 In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zonder dat dit koper enige aanspraak op schadevergoeding geeft, behoudens voor zover verkoper ten gevolge van deze ontbinding een voordeel zouden genieten, dat verkoper bij behoorlijke nakoming van de overeenkomst niet zouden hebben gehad.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 De eigendom van de door verkoper geleverde producten, niet tegenstaande de feitelijke aflevering, gaat pas over op koper nadat deze alle vorderingen van verkoper heeft voldaan betreffende de tegenprestatie van de door verkoper aan koper krachtens de overeenkomst, of enige vergelijkbare overeenkomst geleverde of de te leveren producten of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. 
11.2 Zolang het eigendom van de afgeleverde producten niet op koper is overgegaan, mag koper de producten niet verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen. 
11.3 Het is koper toegestaan de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde of af te leveren producten in het kader van de normale uitoefening van zijn bedrijf aan derden te verkopen en over te dragen. In dat geval zal de vordering die uit hoofde van de doorlevering van de producten op de derde wederpartij ontstaat, bij voorbaat stil worden verpand ten behoeve van verkoper en verplicht koper zich hierbij aan de eventuele registratie daarvan mede te werken. 
11.4 Koper is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbaar eigendom van verkoper, te bewaren. 
11.5 Indien koper zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij dat niet zal doen, is verkoper gerechtigd afgeleverde zeken waarop het in eerste lid bedoelde eigendomsvoorbehoud rust bij koper of een derde weg te (doen) halen. Koper is verplicht op eerste verzoek van verkoper hiertoe alle medewerking te verlenen, zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, op straffe van een boete van 10% van het door hem verschuldigde per dag of gedeelte daarvan, onverminderd het recht van koper op aanvullende schadevergoeding.
11.6 Verkoper is gerechtigd om te bepalen dat de goederenrechtelijke gevolgen van een eigendomsvoorbehoud van een voor uitvoer bestemde zaak worden beheerst door het recht van de staat van bestemming indien dat recht ter zake van het eigendomsvoorbehoud voor ons gunstigere bepalingen bevat dan op grond van het toepasselijke recht.

Artikel 12: Reclames
12.1 Koper dient de gekochte zaken bij aflevering of in ieder geval binnen 24 uur daarna te (laten) controleren of de geleverde goederen beantwoorden aan de overeenkomst, te weten: hoeveelheid en eventuele transportschade. Klachten hier worden binnen 24 uur aan verkoper gemeld. 
12.2 Bij constatering van zichtbare gebreken, waaronder kwaliteit en/of afmeting en anders dan bedoeld in art.7, dient koper deze binnen 8 dagen na aflevering schriftelijk te melden aan verkoper.
12.3 Is het in redelijkheid niet mogelijk het gebrek binnen de in art. 12.2 gestelde termijn te ontdekken, dient koper het gebrek onverwijld na ontdekking schriftelijk te melden aan verkoper. Eén jaar na aflevering vervalt elke aansprakelijkheid van verkoper voor niet zichtbare gebreken van de gekochte zaken.
12.4 Reclames met betrekking tot bepaalde producten laten de verplichting van de koper met betrekking tot andere producten of onderdelen van de overeenkomst onverlet. 
12.5 Verkoper zal na reclame in de gelegenheid worden gesteld de producten te controleren, hiervoor zal de koper alle medewerking verlenen. Reclame ter zake van producten die niet door verkoper gecontroleerd kunnen worden, is niet mogelijk. 
12.6 Koper kan geen aanspraak doen gelden jegens verkoper ter zake van reclame over gebreken van producten zolang de koper enige, ook daar niet rechtstreeks tegenover staande, verplichting jegens verkoper nog niet is nagekomen. 
12.7 Indien enige reclame door verkoper wordt erkend, is deze gerechtigd naar eigen keuze: 1. de geleverde producten opnieuw te leveren; 2. koper voor de betreffende (deel)leverantie daarvan te crediteren; 3. de overeenkomst in overleg met koper te beëindigen.
12.8 In geval verkoper onderdelen van een product vervangt of in geval een product volledig wordt vervangen, wordt verkoper eigenaar van het vervangen (oude) product. 
12.9 Gereclameerde producten kunnen slechts worden geretourneerd indien dit tussen partijen is overeengekomen. Beschadigde producten en verpakte producten, waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd of producten die zijn be- of verwerkt, waaronder producten die op verzoek van koper door verkoper op maat zijn gemaakt, kunnen niet worden geretourneerd, tenzij verkoper daarmee schriftelijk akkoord gaat. 
12.10 Verkoper behoudt zich het recht voor om de retourkosten bij koper in rekening te brengen.
12.11 Reclames inzake gebreken worden niet gehonoreerd als deze niet binnen de in art. 12 vermelde termijnen zijn gemeld.

Artikel 13: Garantie
13.1 Voor alle door verkoper geleverde zaken geldt uitsluitend de fabrieksgarantie van de oorspronkelijke leverancier, voor zover verkoper daarop aanspraak kan maken. In dat geval is de garantie gelijkluidend aan de garantie die verkoper van de leveranciers verkrijgt. Indien de leverancier om welke reden dan ook niet aan zijn garantieverplichtingen kan voldoen, dan is verkoper niet gehouden om jegens koper voor de door leverancier te verstrekken garantie in te staan. 
13.2 De garantie vervalt zodra de zaken door een ander dan verkoper zijn bewerkt of verwerkt.
13.3 Koper kan slechts vervanging van de zaak of ontbinding van de koopovereenkomst vorderen indien:
- verkoper tot tweemaal toe een poging heeft gedaan het zelfde gebrek volledig te herstellen of te verhelpen, deze pogingen zonder afdoende resultaat zijn gebleven en het gebrek ernstig genoeg is om vervanging of ontbinding te rechtvaardigen; of 
- koper aantoont dat de zaak zoveel gebreken vertoont of heeft vertoond dat deze niet aan de overeenkomst beantwoordt en dat deze gebreken vervanging of ontbinding rechtvaardigen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid
14.1 Elke aansprakelijkheid van verkoper voor schade direct of indirect geleden door koper, van welke aard dan ook, verband houdende met de door verkoper geleverde of afgegeven zaken, of daarbij gemaakte fouten, dan wel veroorzaakt door handelen of nalaten van verkoper en/of haar personeel dan wel, van personen die door haar te werk zijn gesteld, is uitgesloten, behoudens ingeval van opzet of grove schuld aan de zijde van verkoper.
14.2 Indien verkoper aansprakelijk mocht zijn voor schade en deze schade is niet te wijten aan opzet of grove schuld van één van onze leidinggevenden en/of leidinggevende ondergeschikten, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de directe schade aan zaken of personen en strekt deze zich nimmer uit tot eventuele bedrijfsschade of andere gevolgschade, waaronder begrepen derving van inkomsten. Voorts is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot de prijs waarvoor koper de producten die schade hebben veroorzaakt, heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de koper voor de opdracht is betaald. 
14.3 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door fouten in door verkoper verrichte ontwerp- en advieswerkzaamheden, voor zover deze schade hoger is dan het bedrag van de in verband hiermee geleverde goederen, zulks behoudens opzet of grove schuld van verkoper of diens medewerkers.
14.4 Indien een in kracht van gewijsde gegane rechtelijke uitspraak het bepaalde in de voorgaande artikelen als onredelijk bezwarend aanmerkt, is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot die schade en maximaal tot dat bedrag waartegen verkoper verzekerd is dan wel redelijkerwijs, gelet op de in de branche geldende gebruik, verzekerd zou zijn geweest. 
14.5 Het bepaalde in de artikelen geldt slechts voor zover aansprakelijkheid van verkoper ingevolge de wet of overeenkomst (waaronder begrepen het bepaalde in de onderhavige algemene voorwaarden) niet reeds verder is beperkt.
14.6 De koper is gehouden verkoper te vrijwaren respectievelijk schadeloos te stellen ter zake van alle aanspraken van derden tot vergoeding van schade, kosten of renten waarvoor de aansprakelijkheid van verkoper in deze voorwaarde in verhouding met koper is uitgesloten. 
14.7 Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepantie tussen kwaliteitseisen die door de koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd en kwaliteitseisen die in het bestek of door de directie van het werk zijn gesteld. 
14.8 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden met betrekking tot de producten welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de koper worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de koper. 

Artikel 15: Ontbinding
15.1 Indien koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk, ondanks sommatie met daarin vermeld een redelijke termijn, voldoet aan enige (betalings-)verplichting voortvloeiende uit enige met verkoper gesloten overeenkomst, alsmede ingeval van schorsing van betaling, aanvraag van surséance van betaling, faillissement, onder-curatele stelling of liquidatie van de onderneming van de weder partij, is verkoper gerechtigd zonder in gebreke stelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden. 
15.2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De koper is aansprakelijk voor de door verkoper geleden schade, onder meer bestaande uit rente, winstderving en transportkosten. 
15.3 Indien het bepaalde in lid 1 zich voordoet en de koper een voordeel geniet en dat bij behoorlijke nakoming niet zou hebben gehad, heeft verkoper het recht op vergoeding van schade ten belope van de hoogte van dit voordeel.

Artikel 16: Naamsvermelding
16.1 Verkoper behoudt zich het recht voor te leveren goederen te voorzien van zijn handelsnaam of handelsmerk, tenzij partijen schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 17: Rechten van derden
17.1 Koper vrijwaart verkoper tegen iedere aanspraak van derden ter zake van inbreuk op rechten, daaronder begrepen die van intellectuele en industriële eigendommen, op door koper aan verkoper geleverde en/of ter beschikking gestelde stukken, bijvoorbeeld ontwerpen, tekeningen en dergelijke, indien deze door of in opdracht van koper zijn ontwikkeld of tot stand gebracht, op basis waarvan verkoper werkzaamheden verricht of heeft verricht. Koper verplicht zich tot vergoeding van alle schade aan verkoper, die deze lijdt en/of zal kunnen lijden als gevolg van acties jegens haar van gerechtigden met betrekking tot rechten, waaronder industriële en of intellectuele eigendomsrechten.

Artikel 18: Geschillen
18.1 Op alle overeenkomsten tussen partijen is Nederlands recht van toepassing.
18.2 Alle geschillen en vorderingen, welke tussen verkoper en koper mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het Arrondissement van de vestigingsplaats van verkoper dan wel de rechtbank ter keuze van verkoper.

Artikel 19: Wijziging voorwaarden
20.1 Verkoper is bevoegd deze voorwaarden te wijzigen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Verkoper zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan de koper toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is meegedeeld, treden wijzigingen jegens koper in werking zodra hem de wijziging is meegedeeld of kenbaar gemaakt.

Dak en Wand Gigant

Buiten een uitgebreide voorraad dakpanprofielplaten heeft Dak en Wand Gigant vof ook geïsoleerde A-keus panelen op voorraad. Het gaat om Dak- & Wandpanelen.

Contact

E: info@dakenwandgigant.nl
T: 0512-724 600
Of ga naar onze contactpagina >>

Locatie

Dak en Wand Gigant
Bjirkewei 5d
9287 LA Twijzelerheide

KVK: 73813346
BTW: 859.672.797.B01

Openingstijden

Maandag t/m vrijdag van 8.00 t/m 17.00 uur